"ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ป้ายประกาศมาตรการตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกภายในวิทยาเขตภูเก็ต

pai

 

 

    กลับสู่หน้าหลัก