"ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์


ขั้นตอนการขอสติกเกอร์ผ่านเข้า - ออก ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

1.
ทั้งบุคลากร, นักศึกษา สามารถมาขอแบบฟอร์มการขอสติกเกอร์ผ่านเข้า - ออก ภายในวิทยาเขต ฯ

ได้ที่งานอาคาร กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

หรือสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ หน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

http://www.building.phuket.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=56

2. เมื่อได้แบบฟอร์มแล้ว ทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแนบเอกสารประกอบการขอสติกเกอร์ คือ

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรพนักงาน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา

- สำเนาทะเบียนรถที่ท่านใช้เป็นยานพาหนะเข้ามาภายในวิทยาเขตฯ

ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริเวณชั้น 1 เพื่อ ชำระค่าธรรมเนียมบัตรสติกเกอร์ จำนวนเงิน 20 บาท (สติกเกอร์ขอได้เฉพาะในนามนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต)

3.
แล้วนำใบเสร็จที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว พร้อมแบบฟอร์มที่แนบเอกสารครบถ้วนมาขอสติกเกอร์ได้งานอาคาร บริเวณชั้น 2 ค่ะ


กลับสู่หน้าหลัก